Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 174 jobs
  Revima Asia Pacific Ltd.'s banner
  Revima Asia Pacific Ltd.'s logo

  Skilled Dis/Assembly Technician

  Revima Asia Pacific Ltd.
  ชลบุรี
  • ปวส.- ปริญญาตรี ในสาขาช่างเทคนิค ช่างซ่อมชิ้นส่วน
  • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานช่าง MRO ในโรงงาน
  • เข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้-ดี
  Revima Asia Pacific Ltd.'s banner
  Revima Asia Pacific Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงานหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานช่าง/งามซ่อมบำรุง 1-2 ปี
  • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ ระบบเกียร์และระบบนิวเมติก
  Next