• ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือพืชไร่
 • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการปลูกพืชไร่
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วนศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัด

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี-โท สาขา วนศาสตร์,พฤกษศาตร์,เกษตรป่าไม้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/หรือได้รับยกเว้น

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างดี
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Agriculture, or related field
 • 8 years in supervisory role in agricultural
 • Good at meeting deadlines and solving problems.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเสริมข้อมูลให้พนักงานขาย
 • เพศชาย อายุ20-35ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Agricultural Science / Chemistry
 • At least 5 years of proven crop care
 • Excellent interpersonal skills are key requirement

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วทบ (เกษตรศาสตร์)
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Diving qualifications / Physically strong
 • 3 years experience in supervision of staff
 • Appropriate academic qualifications

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีความรู้ในเรื่องระบบน้ำ ปุ๋ย การกำจัดแมลง
 • มีประสบการณ์ทำงานในฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience with the Agricultural
 • Experience with the Agricultural, Construction
 • Excellent command of English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Agricultural
 • 5 year experience in Agricultural or related
 • Good command of English and advanced MS Office

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลสวน ชนิดไร่นาสวนประสม
 • ชาย ปวส.สาขาการเกษตร
 • สามารถขับและใช้งานรถแทกเตอร์การเกษตร

24-Feb-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฟาร์มไก่ พ่อแม่พันธ์เนื้อ
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์
 • ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตลูกไก่ทั้งหมดภายในโรงฟักไข่
 • ประสบการณ์ด้านโรงฟักไข่ มากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ
 • มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 3-5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ติดตามดูแลการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรประกันราคา
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการจัดการพ่อแม่พันธ์ไก่เนื้อ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์

24-Feb-17

 

Applied
 • สัตวบาลดูแลโรงฟัก
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงฟัก
 • สามารถใช้โปรแกรม excel ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ทางด้านการทำเกษตร

23-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years working experience in farm equipment
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Knowledge of Mechanics or technical background

23-Feb-17

 

Applied
 • STRONG EXPERIENCES IN QA & QC FIELD
 • PROFESSIONAL & GOOD ATTITUDES
 • STRONG PROBLEM SOLVING SKILLS

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male, aged between 27 – 35 years old
 • 2 year experience in Sales and Egg Farm
 • knowledge of Egg Farm Management & Egg Farm Equip

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, minimum 35 years old
 • Bachelor’s degree in Agriculture/ Animal Science
 • Minimum 10 years sales and marketing

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขา การเกษตร
 • ควบคุมงานจัดสวน ดูแลสภาพโครงการ

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ด้านพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานเกษตร ขยัน อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณา

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีใจรักในด้านงานบริการ, ชอบพบปะผู้คน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการงานสวน ดูแลต้นไม้ รักงานที่ทำ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษา สาขาอารักขาพืช
 • มีประสบการณ์ด้านวินิฉัยโรคพืชผักไม่ต่ำกว่า 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Rice milling operation
 • good command of written and spoken english
 • Workplace** Chiang Rai**

22-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge Transfer
 • Vegetable Production
 • Agricultural Extension

22-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

21-Feb-17

 

Applied
 • เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน ทั้ง Landscape

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานการเกษตร
 • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลการปลูกต้นยูคาลิปตัส
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

21-Feb-17

 

Applied
 • ส่งเสริมและดูแลเกษตรกร
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ออกพื้นที่พบปะลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในงานงานจ้างเหมาต่างๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ประสบการณ์ไม่จำกัด

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมงานแผนกเนื้อสาขา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ม.6
 • มีทักษะการบริหารงาน บริหารคนภายในแผนก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.