manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 239 jobs
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

  Mixing&Beverage Manager

  Carabao Tawandang Co., Ltd.
  Eastern
  • มีความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP , HACCP
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตของโรงงานอาหารหรือยา5ปี
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,เครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 3-5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตัวสินค้า และกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ
  Next