manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 321 jobs
  CPPC Public Company Limited's banner
  CPPC Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

  Mixing&Beverage Manager

  Carabao Tawandang Co., Ltd.
  Eastern
  • มีความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP , HACCP
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตของโรงงานอาหารหรือยา5ปี
  Next