• Bonus 4mths,Med Ins,Health Ins,Prvd F,COLA,Mobile
 • World – Wide Manufacturing Automation Products
 • Exp. in 1 yr. in Service Engineer

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ปวช. - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานซ่อม บำรุงเครื่องจักร
 • ปริญาตรี ขึ้นไป (วศ.บ) วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง PM-BM

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 19 - 30
 • ปวช-ปวส ด้านช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจเช็คระยะ งานบริการ งานซ่อมรถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนซ่อมบำรุง, จัดหา Spare Part,
 • เพศ : ชาย อายุ : 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

3 hours ago

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง และปรับปรุงภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความชำนาญในงานปูกระเบื้อง และคอนกรีต

4 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนตามประสบการณ์
 • โบนัสประจำปี หลายเดือน
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความกระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality with age not over 30 years old
 • Degree of Engineering in Instrument, and Control
 • 0 - 3 years experience in service, maintenance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปวส.เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ค ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง
 • สามารถทำงานวันหยุด และ ออกต่างจังหวัดได้

5 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22 - 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • New Graduate are welcome

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Electrical Engineer
 • mechanical, industrial, PM, electrical control
 • 5 years of maintenance engineer field

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Male 3-5 years of working experience
 • Based in Chachoengsao

7 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีความกระตื้อรื้อร้น ตรงต่อเวลา ทุ่มเท่กับงาน
 • มีความรู้ ทักษะ ในเครื่องมือตรวจวัด , ไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว

9 hours ago

 

Applied
 • Service support & planned maintenance to equipment
 • Background in with Digital Cinema equipment
 • Analyzing the root cause of failures

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male age 21-30 years old.
 • Graduated from Mechanical or Electrical
 • Basic to good level of the English language.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานการผลิตหรือหน่วยงานอื่น

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • สามารเชื่อมเหล็ก หรือ เชื่อม CO2 ได้
 • กระตือรือร้น และมีไหวพริบ ในการเรียนรู้งานได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • To setup the improvement program for improving
 • To maintain and improve the predictive maintenance
 • To supply the new material/spare parts

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 year intensive working experiences
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good command of English and good computer skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Field Service Engineer
 • technical support
 • X-Ray

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20– 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.– ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้
 • ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

20 hours ago

THB10k - 16k /month (includes high commission)

Applied
 • Installing and commissioning filling and packaging
 • Troubleshooting and inspecting equipment
 • Providing technical support and service

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องช่วยฟัง,เครื่องตรวจการได้ยิน
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องช่วยฟัง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง

20 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanic Engineer , Major Mechanic
 • Knowledge on ISO / TS 16949 is plus.
 • Have Experience for QCC, Kaizen, Activity.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • Strong experience in mechanics and electronics
 • Male or female, Thai nationality

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาตามที่ได้มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female or Male , age 25-30 years
 • 1-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English

20 hours ago

 

Applied
 • ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
 • อบรมให้ความรู้ด้านไฟฟ้ากับพนักงาน
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือดูแลระบบไฟฟ้าได้

20 hours ago

 

Applied
 • Service Engineer
 • Maintenance Engineer
 • Automation Engineer

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะ ช่อม เปลี่ยนถ่ายนำ้เครื่อง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 45 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ช่างยนต์

20 hours ago

 

Applied
 • 3 year in the area of operation or maintenance
 • Able to work in Rayong Province
 • Fair command in English both spoken and written

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

20 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.