Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 142 jobs
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์AutoCad
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์การออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารและระบบโซล่าร์
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
  • มีความรู้ความสามารถในระบบเครือข่าย
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบบ Solar
  Next