• Bachelor’s Degree Library Science
 • At least 2 years previous library experience
 • Computer literate

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • มีความรู้อย่างดีในเรื่องการเขียนบทความ
 • มีประสบการณ์และผลงานในการทำงานเกี่ยวกับนิทรรศการ

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ และทรัพยากรความรู้
 • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสาร และทรัพยากร
 • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อม พื้นที่บริการ
 • สร้างระบบงานบริการ ที่สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการ
 • แนะนำข้อมูลและนำชมส่วนบริการ ให้กับผู้เข้าใช้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
 • มีความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree and/or professional Librarian qualification
 • Relevant experience working with children to suppo
 • Experience of working in an international school

24-Mar-17

 

Applied
 • Provide book reservations services
 • Provide reserved collection services
 • Provide internet and printing services

23-Mar-17

 

Applied
 • Running of a school library
 • Experience of working with young people
 • A sound working knowledge of a library environment

23-Mar-17

 

Applied
 • Implement the school library curriculum
 • Bachelor’s degree in any subject.
 • Strong spoken and written English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree and/or professional Librarian qualification
 • Relevant experience working with children to suppo
 • Experience of working in an international school

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.