• 2-3 years working experience
 • Strong creative skill in Graphic Design
 • Ability to interpret and work on architecture

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

8 hours ago

 

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 34-50
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Jan-17

 

Applied
 • Expertise in AutoCAD and Revit, 3D etc.
 • A professional degree in Architecture or Interior
 • Creatively design the assigned products

21-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Architecture, Interior
 • 0-3 Years’ experience in Design Development
 • Knowledge in BIM ArchiCAD, AutoCAD

20-Jan-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Expat are welcome
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Ability to use PC and CAD
 • Good written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Plan project and subordinate designer work flows
 • More than 10 years experience

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูแบบ, เขียนแบบ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Site Architect
 • Achitecture
 • Store Improvement

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Architecture, Project Management
 • The role will require you to frequently travel.
 • Snagging and defects reporting.

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบโยธาโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • จบ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in Real Estate sales
 • Honest, Efficient, Reliable, Pro-Active.
 • Good command of written and spoken English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Build a relationship with distributors/resellers
 • Global organisation with a solid brand name
 • Drive the dealership to achieve targets

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพบปะลูกค้านำเสนอผลงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี โยธา สถาปัตย์ งานระบบ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง

20-Jan-17

 

Applied
 • Min. Bachelor degree in relevant fields
 • Experience in retail, property development
 • Engineering & construction services

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน/สถาปัตย์ภาย (โดยตรง)
 • ประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย1-3 ปี
 • มีความสนใจด้านงาน Interior Design ทุกรูปแบบ

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหารงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสาบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing
 • ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง/โยธา
 • เกรด 2.50 ขึ้นไป ขับรถยนต์ได้ ใช้ Auto Cad ได้
 • อ่านแบบ เขียนแบบได้ พักอยู่ในกทม. จะพิจารณาพิเศษ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกอบรมบุคลากร คนงาน ด้านคุณภาพของขั้นตอนการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
 • สามารถเคลียร์แบบ Shop drawing / As-Built

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ถ้าเคยผ่านงานออกแบบ/ตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
 • 7-yr in Chemical Industry for Technical Service
 • Experience in Glass, Facade, Curtain Wall
 • Experience in Sealant, Building Materials

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in Architect, Civil Engineer or any related
 • 2 - 5 years working experience in aluminium

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการ

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.