Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 161 jobs
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  Klongtoey
  • มีความรู้ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  • มีเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • งานกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ในสถาบันการเงิน
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับงานกำกับการป
  • มีใบรับรองผ่านการอบรมจาก ปปง.
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบทางการที่เกี่ยวข้อง
  Next