• contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

3 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree
 • Experience in Business Operational Risk Management
 • Banking Experience is a plus

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี สายบัญชี
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing mind and Service mind person.
 • Experience in International Trade or Trade Finance
 • Good command of written and spoken English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • degree in Business Administration, Ecomomics
 • 5 years of related work experience
 • Strong experience with management reporting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for independent reviews on risk
 • Report findings and recommendations for improvemen
 • Monitor to ensure corrective actions from all sign

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

6 hours ago

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบการเปิดบิลขายประจำวันด้วยความถูกต้อง
 • สามารถตรวจสอบยอดเปิดบิลประจำวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี , การเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีการเงินอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • Master degree in any discipline
 • 2+ yrs. experience in business, risk
 • Good command of Thai & English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน AML/KYC , Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรอบรม/พัฒนาบุคลากร

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the company’s financial operations
 • Income and expense control
 • Financial document together with cash flow

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing and monitoring Shipping documents.
 • Deal with shipping company.
 • Experience in Trade Finance.

19 hours ago

 

Applied
 • Responsible for managing all operations
 • Responsible for the annual country budget
 • Solely responsible for establishing commercial

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • 5-8 years of work experience in an Analytical
 • Proven analytical abilities and is attentive

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting,
 • Process EAM order from Financial Consultant
 • Coordinate with global private banks

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 5 years of work experience in consulting, equity
 • Outstanding analytical and inter-personal skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or a Master's degree in economic
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Experience in economic policy research,

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of experience in accounting
 • Proficient in MS Office & intermediate in MS Excel
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการวางบิล-และรับเช็ค
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • Minimum global business experience of 5 years
 • Administrative background
 • Strong sales and marketing capabilities

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีของบริษัท ด้านรับ-จ่ายทั้งระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชี, ภาษีซื้อขาย ภพ.30 ภ.ง.ด. 3,53
 • วางแผนและจัดทำ Cash Flow

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน ,การปิดบัญชี
 • ควบคุมและดูแลด้านการปฎิบัติงานบัญชีเจ้าหนี้
 • ดูแลวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหล

19 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ ดูแล เอกสารทางการเงิน ของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/bachelor in Finance, Economics
 • Experiences of life insurance
 • Requires excellent communication, influencing

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting or Business
 • At least 3 years experience in cashiering
 • Background in Energy, Financial, Banking industry

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting or Financ
 • Female, age between 25– 35 years
 • At least 3-5 years experience in Accounting

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวส. - ป.ตรี
 • ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค
 • ดูเครดิตลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับลูกค้า

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years of Accounting experience
 • Qualified to degree level in an accounting subject
 • Good analytical and communication skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้าน ตราสารอนุพันธ์ (Future
 • ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

19 hours ago

 

Applied
 • Financial Controller, Finance Manager
 • Financial Services, Payment Solutions, e-business
 • CFO; Head of Finance

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and monitor effective internal control
 • Cash management, tax compliance
 • Review and ensure payment (AP)

19 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Reporting
 • Administration

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and prepare Cash flow reports.
 • 4-5 years of experiences in treasury role
 • Experience of handling FX is an advantage.

19 hours ago

 

Applied
 • Perform management analysis
 • 5-7years solid experience in management accounting
 • THAI NATIONAL ONLY – DEGREE QUALIFIED

19 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY – DEGREE QUALIFIED
 • Have minimum 8+ years of accounting experience
 • Strong working knowledge of IFRS accounting

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Business Administration, Law
 • 5 years in Compliance
 • Good communication in English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J-Sox Knowledge
 • Prepare work flow papers
 • Provided recomendation for improvement

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.