• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคาร
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในการงานประสานงาน และบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

6 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Manufacturing and trading accounting principles
 • Understanding of Oracle and Sage
 • Min 8 yrs of expereince in financial role

6 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting.
 • 5 years experience in Credit Analyst.
 • Experience in Banking or Consulting Firm.

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Following – up regular clients
 • Business development for clients in banking field
 • Working experienced in Sales Function

6 hours ago

 

Applied
 • Responsible for managing all operations
 • Responsible for the annual country budget
 • Solely responsible for establishing commercial

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in Business, Finance or Accounting
 • Ability to stay organized and detail-oriented pers
 • Excellent communication skills and leadership skil

6 hours ago

 

Applied
 • Controlling and monitoring cash flow report
 • Update summary report of credit facility
 • Update import shipment and export shipment

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Having good service mind
 • Having Single License, Derivatives License

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing and creating risk management policy
 • Developing quantitative credit risk analysis
 • Provide expertise and consultancy

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting.
 • 1-2 Years accounting experience.
 • Good Command in English.

6 hours ago

 

Applied
 • 2 year program designed to fast track your career
 • Structured job rotations through various functions
 • 3+ years experience in multinational companies

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistics fundamental experience
 • Knowledge of Customs fundamental
 • Able to work under stress effectively

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

6 hours ago

 

Applied
 • Experiences in banking, financial institute.
 • Diligence in formal written communication.
 • Fluency in both English and Thai is mandatory.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

6 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in Business development
 • Strong in business analytical skill
 • Competence in project management

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Call Centre
 • Customer Service brokerage

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting and Finance
 • 5 years experience in accounting and consolidation
 • Good command of English in Speaking

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing - Category Management
 • Strategy development for pack and place
 • Category Analysis

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in law
 • 5+ years experience in Legal and Compliance
 • Have experience in Insurance or Financial business

6 hours ago

 

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, aged 30 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 5 years as Underwriter for Property Insurance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analysis on the performance of logistics business
 • Support Annual Budgeting -Revenue
 • Minimum 5 to 6 years of working experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย,หญิง อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-5ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคารและระบบงาน
 • ประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead the regional countries to drive all functions
 • Report strategy formulation
 • Fluent in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage day-to-day operation of the Finance Dept
 • Forecast cash flow positions
 • Ensure that sufficient funds are available

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการเงินทุกส่วน
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงินทุกส่วน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and review of balance sheet account
 • Update fixed assets records in an accurate
 • Prepare all financial reports and management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify invoices and check requests
 • Sort, code and match invoices
 • Set invoices up for payment

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in corporate banking, Insurance
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skills including word, excel & PowerPoint

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

6 hours ago

 

Applied
 • Develop in depth understanding of the Thai economy
 • Analyze current and long-term issues
 • Guide and mentor analysts to conduct research

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

6 hours ago

 

Applied
 • Manage hire purchase standard pricing & campaign
 • Design benefit campaign schemes for dealers
 • 3 years of analytical experience in related fields

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age not over 40 years
 • Good command in English and Computer skills
 • Experience in Debt Collection, Customer Service.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • 5-7 years in training development
 • Experience in designing training courses

6 hours ago

 

Applied
 • Have 3-5 years’ experience in credit card
 • Create Promotion to achieve company sale target
 • Good communication both Thai and English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a senior financial-management role,
 • 5 years of experience as Financial Manager
 • Experience in working in global companies.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกเงินสดย่อย
 • ทำใบสำคัญรับจ่าย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ในงานด้านบัญชี
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงบประมาณการเงิน
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 7-10 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ, ความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าตัดสินใจ

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.