• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in relevant discipline(s)
 • Experience in financial services
 • Strategic thinker with the ability to appropriatel

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years experince
 • Improves financial status by analyzing results
 • Degree in Accounting, Finance

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาส
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Managing and monitoring company’s portfolio.
 • Preparing the package for investment committee.
 • Supporting by the security analysis report.

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์,
 • มีทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ในระดับสูง
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

23 hours ago

 

Applied
 • Prepare financial models for large scale
 • Prepare investment presentations for potential
 • Provide industry updates and market research

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Single License
 • Trader

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Money Markets, Fixed Income, Capital Markets
 • and settlement of Treasury Products
 • control the transaction processing live cycle

23 hours ago

 

Applied
 • Foreign Currency bond trading
 • back up to Treasury Investment and Money Markets
 • products knowledge and regulation related Bank

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • 2-3 years in Financial analysis
 • Good command in English

23 hours ago

 

Applied
 • Developing business cases or feasibility analysis
 • Reviewing business case for pricing or campaign
 • Conducting post-evaluation of Market or Investment

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hold Single License(Derivatives License preferred)
 • Experienced in call center is a PLUS
 • Good communication skill in English

23 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Financial Analysis
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • Develop financial model and cash flow projection

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance Monitor Review
 • Regulatory
 • Corporate Governance

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in investment field
 • Experience in managing derivatives investment
 • Asset management experience in Life Insurance

23 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Manage all aspects of In-house investment
 • Manage long-term and short-term
 • Monitor & update economics data

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting & Financ
 • 5 years of experience in an Investment Relation
 • Communicating with executive investors and analyst

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Hold or obtain both Single & Derivatives Licenses
 • Developing, mentoring and coaching the call centre

23 hours ago

 

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

23 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting
 • 15 years at the management level from multinationa
 • Strong analytical ability and good communication

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree with major in Finance
 • 2-3 years of experience in investment banking
 • Energetic and be able to work independently

26-Mar-17

 

Applied
 • Develop and implement IR plan
 • Perform competitive analysis
 • Organize & participates in conferences, road show

25-Mar-17

 

Applied
 • recommend potential investment and new project
 • face-paced environment
 • work closely with management team

25-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge of SET's, SEC's and other related
 • Minimum 3 years working experience (IB)
 • Good command of English

25-Mar-17

 

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 3 years in investment banking

25-Mar-17

 

Applied
 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 3 years in investment banking

25-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 1 year work experience
 • Monthly stipend (salary) of Baht 30,000
 • Housing, Insurance & Utilities Allowance Provided

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree in Marketing, Finance, Business
 • FIVE years experience in Investor Relation

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Real Estate, Investment
 • Strong communication skills and Good command
 • Knowledge of Real Estate Investment Trust (REIT)

24-Mar-17

 

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

24-Mar-17

 

Applied
 • Review company's performance
 • Prepare quarterly MD&A report
 • Arrange opportunity day/ Analyst meeting/ Roadshow

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.