manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 125 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Grow in career path
  • Attractive Salary, Good Compensation & Benefits
  • Stable and Good work life balance
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next