Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 320 jobs
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Next