Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 477 jobs
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Next