• Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum 3 years related work experience
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

10 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

10 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

10 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting degree is a must
 • Good command of English
 • Able to work under pressure

10 hours ago

 

Applied
 • Male / Female aged of 35 - 40
 • degree in Finance or Accounting
 • 8+ years experience in managing Finance Operation

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of working experience
 • Degree or higher in Business Admin, Accounting
 • Supporting the business consultant team

10 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in financial functions
 • Strategic mindset, Corporate strategy
 • CPD license is preferred, Excellent in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

10 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or Master Degree
 • Minimum of 3-5 years working accounting experience
 • Good in English conversation and writing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical devices
 • Kidney operations
 • Manufacturing / trading

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting / Financing / Administration
 • Thai Nationality, female, age 25-30 years old
 • Purchase Request Management

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

10 hours ago

 

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

10 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

10 hours ago

 

Applied
 • Basic knowledge of spoken and written English.
 • Service minded and able to work as a part of a
 • Experienced in use of basic computer program

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-2 ปี

10 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Responsible for Account Payable
 • To prepare and process journal entries
 • Arrange all relevant withholding tax

10 hours ago

 

Applied
 • Thai, Degree or higher in Accounting, Finance, BBA
 • Min. 5 years in cost manufacturing
 • Familiar with SAP / Excellent English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมField Collection

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting and Finance
 • 5 years experience in accounting and consolidation
 • Good command of English in Speaking

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำงบประมาณของแผนก

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

10 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

10 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช. ถึง ปริญญาตรี
 • ดูแลบัญชีลูกค้า แจ้งยอด วางบิล

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ , รัสเซีย ,จีน , ฝรั่งเศส

10 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ-จ่าย ของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีด้าน อย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีการเงิน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • ควบคุมวิธีการลงบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • ลงบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และภงด.53 ได้

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ของบริษัทให้เป็นระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน

10 hours ago

 

Applied
 • รับชำระค่าบริการเป็นเงินสดและบัตรเครดิต
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานแคชเชียร์ ให้บริการลูกค้า

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ36ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบัญชี Payroll

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.