• จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำงบประมาณของแผนก

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 5 Years of experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is an advantage

1 hour ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี ,การจัดการ
 • รู้เรื่องระบบการทำบัญชีเบี้องต้น

1 hour ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการนำเงินจากพนักงานบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ให้บริการเติมน้ำมันและกำกับดูแลพนักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

1 hour ago

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

1 hour ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีโรงงาน และบัญชีทั่วไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

1 hour ago

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

1 hour ago

 

Applied
 • ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • รายงานสรุปหนี้คงค้าง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบการเปิดบิลขายประจำวันด้วยความถูกต้อง
 • สามารถตรวจสอบยอดเปิดบิลประจำวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี , การเงิน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีให้ลูกค้า
 • Setup โปรแกรมให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เอกสารบัญชี
 • ทำงาน 8:30-17:30 หรือเฉพาะวันที่นักศึกษาสะดวก
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Finance & Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาปวช., ปวส. สาขา บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ด้านการบริหารงานคลังสินค้า

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female, age between 30-35 years
 • Bachelor's degree or higher. Finance and account
 • CPA is a plus

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years working experience
 • degree in Accounting only (CPD required)
 • Female aged not over 27 years

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the financial department
 • Responsible for the financial reporting
 • Support TPG GM regarding day to day management

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,บัญชี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ Microsoft Of
 • จัดทำเอกสารขอสินเสชื่อจากธนาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or related fill
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Good in English reading, speaking and writing

1 hour ago

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance or related field
 • 8 years of experience in multi-national company
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.

1 hour ago

 

Applied
 • Thai National Only / Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience 4-7 years in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old.
 • Prepare budget standard cost.
 • Good command of written and spoken English.

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Excellent knowledge of local & international tax
 • Experienced in SAP, ERP operating,

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

1 hour ago

 

Applied
 • Managing all financial and management accounting
 • Preparing and controlling company budget
 • Performing analysis of financial data

1 hour ago

 

Applied
 • Age : 22-30 Years / Male or Female
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 0-5 years’ experience in audit function, SOX

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.