Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 265 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบภายใน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo

  Internal [email protected] Chaengwattana

  Central Group (Central Department Store Group)
  Prakket
  • ประเมินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานของสาขา
  • มี CIA , CPA, CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วางแผน จัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (BOM)
  • ทำ Management Report
  Next