• จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนลก
  • เขียนบทความหรือจัดทำสื่อทางการตลาด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม

27-Apr-17

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.