• .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

24-May-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 37 ปี
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ Photoshop
  • มีความกระตือรือร้นและขยันและอดทน

23-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • โปรโมทเว็บ เพจ และไลน์แอด

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.