• Good customer service and selling skills
  • Computer-aided design software/Basic Architecture
  • Good career path (local and reginal)

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 30-35 ปี เพศ ชาย ประสบการณ์ 2-5 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มี Notebook

21-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.