• ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการดูแล Web Traffic
 • วางแผนให้ SEO และ Traffic ของเว็บไซต์

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in E-commerce, IT, MBA or related fields
 • 3+ years experience on e-commerce technology
 • Strong understanding of online marketing concepts

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Having working experience in HR will be a plus
 • Good command of written and spoken English

13 hours ago

 

Applied
 • Online operating management & experience
 • Having Website operation&E-commerce biz knowledge
 • Marketing sense, Merchant mind&Interest in Retail

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in food retail industry
 • Strong analytical and communication skills
 • Able to work under pleasure

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in Supply Chain for Retail
 • Proactive to find root cause of problems
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวันขั้นต้น
 • ตรวจสอบกระทบยอด Statement

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวันขั้นต้น
 • ตรวจสอบกระทบยอด Statement

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ควบคุมการผลิตให้ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ขับรถบัสของบริษัทฯ มีใบอนุญาตขับรถโดยสาร

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • มีใจรักงานด้านการขาย,คุยเก่ง,มีไหวพริบ
 • ถ้ามีประสบการณ์การขาย (Telesale) จะพิจารณา

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • มีใจรักงานด้านการขาย,คุยเก่ง,มีไหวพริบ
 • ถ้ามีประสบการณ์การขาย (Telesale) จะพิจารณา

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Bolt , Scruw
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To Provide optimal interpretation and translation
 • To translate the language communication & document
 • Bachelor’s Degree in Business or any fields

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 3 years working experience
 • Able to travel aboard

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 22 - 28 years old or above
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3-5 years experience in QA

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท
 • นำเสนอข้อมูล แนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • รับผิดชอบงานขายและวางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมาย

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีสินทรัพย์

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

13 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุง Web site ของบริษัท
 • IT Support
 • ดูแลระบบ Win speed

13 hours ago

 

Applied
 • Handle overall digital strategy & implementation
 • Direct min 10 years in Digital Agency/ Retail Firm
 • Highly leading and managing in digital marketing

13 hours ago

 

Applied
 • Drive 'Big Card' awareness & drive no of members
 • Lead & manage overall digital CRM strategy
 • Min 10 yrs exp in CRM from Digital Agency/ Retail

13 hours ago

 

Applied
 • Develop all content offering & editorial operation
 • 3-5 direct exp in Digial Agency or Retail Business
 • Exp in content, channel, brand development

13 hours ago

 

Applied
 • Gather, analyze, and define end user requirement
 • Collaborate with UX and UI experts
 • 5 years’ experience in CRM /Digital Marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และรักในงานที่ทำ
 • มีรถยนต์ของตัวเอง

13 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี หรือสูงกว่า GPA 2.5ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวส. - ป.ตรี
 • ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค
 • ดูเครดิตลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับลูกค้า

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการขาย รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการขาย
 • ประสบการณ์ด้านรองเท้า 2 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • บุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • เดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางด้านรองเท้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied