• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 • ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจการประปา

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
 • รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์งานทนายความ หรือเป็นนิติกร
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการปิดบัญชีและด้านภาษีเป็นอย่างดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied