• - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in Chinese and English
 • Yangon Myanmar based
 • 5,000 - 6,000 USD

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค
 • เพศชาย
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ซ่อมบำรุง ทั่วไปภายในอาคารคอนโด
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • รับเงินค่าสาธารณูปโภค,ออกใบเสร็จ
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
 • ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

4 hours ago

 

Applied
 • ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า,
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และุดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับให้บริการลูกค้าภายในสโมสร
 • มี service mind
 • รักงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลประสานงานภายในอาคาร
 • ติดต่อกับลูกบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • รักงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลจัดการภายในหมู่บ้่าน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานหมู่บ้าน 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชี, บัญชีลูกหนี้, สรุปรายรับ-จ่าย
 • จบ ปวส. สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบงานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware
 • เพศ:ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ชึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า,ประปา อื่นๆ
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ในการออกแบบได้

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • มีความรู้กฎหมายผังเมือง

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการโอนกรรมสิทธิ์

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายคอนโดมิเนียมหรือบ้านมาก่อน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto cad ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานอาคารสูง 2 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน
 • ทำเอกสารสัญญาจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

15 hours ago

 

Applied
 • หา Supplier เพื่อ Support งานก่อสร้าง
 • จัดทำการประมูลวัสดุก่อสร้าง
 • ประสานงานโครงการเพื่อให้ Supplier/Contractor

15 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างบ้านและอาคารสูง
 • รับแผนงานการสำรวจ และดำเนินงานด้านข้อมูล
 • ปฏิบัติงานสำรวจงานวางหมุดควบคุม และงานสำรวจ

15 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Auto cad ได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน

15 hours ago

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

15 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources
 • Implement day-to-day training activities.
 • Reserve and payment for external training.

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Strong command of English skills
 • 3 - 5 years of experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree with major of Accounting
 • Have knowledge in accounting, tax, VAT
 • Able to use Microsoft office program and SAP

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Mechanical Engineering
 • Capable of independently producing requisition
 • Experience in Rotary Machinery

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineer
 • experiences 3-5 years in information technology
 • Management Information Systems and Database Manage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PROJECT ENGINEER
 • IN CONSTRUCTION WORKS
 • EXPERIENCE 5-10 YEARS

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support compliance work
 • BA in Business Administration or related field
 • Minimum 2-4 years’ experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้
 • ให้บริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงดูแลเรื่องการรับประ
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว.

15 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • Bachelor Degree in BA, Management, Engineer
 • Knowledge of offshore or onshore in oil & gas
 • Experience in project management, business

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถดูแลร้านได้และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ชงเครื่องดื่ม
 • ทำความสะอาดร้าน

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำความสะอาดภายในร้าน
 • ตรงต่อเวลา

15 hours ago

 

Applied
 • CAD Operator
 • สามารถใช้โปรแกรม CADEWA
 • งานระบบ HVAC

15 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • งานบริการงานขายสินค้าเครื่องจักรก่อสร้าง
 • วางแผนงานขาย
 • ควบคุมงานขายบริหารงานขาย

15 hours ago

 

Applied
 • ความชำนาญด้านงานขายเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายระดับ Senior มาก่อน
 • สามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับงานขาย

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Civil Engineering
 • Experience in design or construction supervision
 • Knowledge of design / analysis engineering

15 hours ago

Salary negotiable

Applied