• Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • IT
 • System
 • admin

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree or higher degree in English
 • Certification in Teaching English
 • 3 years of prior teaching experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • รับผิดชอบงานเอกสาร งานข้อมูลระบบ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายคอร์สการอบรม
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการประถมศึกษา
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

5 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินไฟภายในสำนักงานได้
 • ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เล็กๆน้อยๆ
 • ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในสำนักงานได้
 • ควบคุมการผลิตให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • อธิบายคอร์สเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • นักศึกษาฝึกงานหรือต้องการหาอาชีเสริมพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • US MNC - One of the Top 3 Learning Science Company
 • Sales Rep with min. 3 years of sales/BD experience
 • Solution Selling-Digital/IT environment

5 hours ago

Salary negotiable

Applied