• Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to read scientific literature written
 • Specialized laboratory equipment.

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยส่วนงานก่อสร้าง 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง งานช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการขับรถ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • 1 years administrative clerk or supply operations
 • Good knowledge of Warehouse operations
 • A copy of valid TOEIC score of at least 600

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จากภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

26-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year in handling administrative
 • Arranging travel for the RIMC Director
 • Advanced skills in use of Microsoft Office

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • 2 years in supply chain & inventory management
 • A completion of two years of college studies

21-Jul-17

 

Applied
 • 1-2 years of relevant work experience
 • Take care of our accounting and financials
 • Facilitate daily well-being in the office

21-Jul-17

 

Applied