• 2 years create 3D model, 2D drawing and CAM.
 • Can use UG, NX software.
 • Average command of English.

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศิลป์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ ฯลฯ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบอย่างน้อย 5 ปี
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม illustrator,Photoshop,3D

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้าในโรงงานจะพิจารณาพิเศษ

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.