• Degree or higher in Mechanical, Mechatronics
 • 8 years’ experience in electronics manufacturing
 • Detailed review of all tool designs

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in PLC Program Mitsubishi, Omron, Seimen
 • Can Design/Drawing electrical circuits in Machine
 • B.E. of Mechatronics, Electrical or related

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • Male & Female Thai nationality age 22-30
 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • Experience in design 0-3 years Mechanical design

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Male or Female age 30-39
 • At least 6 Years of electrical design job ,R&D.
 • Bachelor’s degree or higher in Electronics and

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

25-Apr-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.