• ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.