• Controlling stock and inventory.
 • Achieve the same store sales increase targets
 • Good command of English.

24-May-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing sales
 • Managing daily branch operations.
 • Controlling and verifying stock.

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 24- 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานจัดเลี้ยง สัมมนา งาน Out Side Catering
 • มีประสบการณ์ ด้านโรงแรมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน งาน Catering

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบบริการเรื่องสัมภาระของลูกค้าที่มา
 • จัดบริการเรียกรถโดยสารให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุ18 ปี ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • บริหารฝ่ายตอนรับส่วนหน้า
 • ปวส ขึ้นไปด้านการโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านบริการส่วนหน้าอย่างน้อย 3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า เช็ค In เช็ค Out
 • ประสานงานแก้ไขปัญา บริเวณเคาร์เตอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การเป็น Clerk F&B โรงแรม

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลบริการลูกค้า ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรม ตั้งแต่1-2 ปี
 • เพศหญิง หรือ ชาย

23-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงาน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.