• 10 years of experience in procurement
 • 10 years of experience in luxury hotel
 • Very good English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
 • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.