• High School Diploma or higher
 • Minimum 3 years’ experience in a managerial role
 • Must possess excellent organizational skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Work at Trat
 • Urgently required
 • Bachelor's degree

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับจองห้องพัก ตอบคำถามของลูกค้าทางอีเมล์
 • ตรวจสอบเอกสารการรับจองห้องพัก
 • ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับม.6หรือเทียบเท่า
 • มีความตั้งใจทำงานด้านงานครัว

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆ
 • มีฝีมือในการทำอาหาร ที่มีรสชาติดีเลศ

24-May-17

 

Applied
 • รายงานและรับคำสั่งงานจากผู้จัดการ
 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีมาตรฐานการบริการ
 • วางแผนการจัดตารางงานของพนักงาน

24-May-17

 

Applied
 • ทำ Cocktail และน้ำผลไม้ปั่นให้ลูกค้า
 • จัดทำการตัดสต๊อกเครื่องดื่มทุกวันหลังการขาย
 • ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

24-May-17

 

Applied
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ และส่วนประกอบของการจัดจาน
 • ควรมีความรู้ด้านการทำอาหารไทย
 • มีความรู้ด้านการทำอาหารไทย

24-May-17

 

Applied
 • รับจองห้องพักจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ตอบอีเมล์ลูกค้าที่สอบถามเรื่องห้องพัก
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-May-17

 

Applied
 • High skill in mixology & knowledge of beverage.
 • Minimum 2 years of experience as Bartender.
 • Beverage skill certification, Diploma in F&B.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.