• Identify any risks or hazards onsite
 • Plan emergency response tests where needed
 • Design mitigation and contingency plans

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย ดูแลตัวเองดี ตัดผมสุภาพโกนหนวด
 • เอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเวลาทำงาน
 • มีใจรักงานด้านบริการ ซื่อสัตย์

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรม จป.

26-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

24-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, age 37 +
 • degree in Occupational Health & Safety or related
 • 10 years in handling Process Safety Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.