• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี (จป.วิชาชีพ)
  • มีประสบการณด้านงานความปลอดภัยโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี
  • มีใบรับรองด้าน Safety และผ่านการอบรมกับหน่วยราชการ

26-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.