• Disaster prevention
 • TOEIC
 • overseas business trip

02-Dec-16

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • 3 years sales experience in water or waste water
 • Bachelor or Master’s degree in Waste Water

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศชาย
 • วางแผนการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Have Knowledge about ISO 18000 will be advantage
 • Good communicate in English

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย
 • มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางมาทำงาน
 • สามารถทำงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง 14 ได้

18-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.