• Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

23-Feb-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถทำงานไฟฟ้า งานช่างเทคนิค ได้ดี
 • สามารถดูแล ซ่อมแซม เครื่องเล่น อุปกรณ์ทางน้ำ

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.