• อายุ 35 – 48 ปี
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • ม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากร

7 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ดูแลความปลอดภัย ภายในและภายนอกบริษัท
 • ควบคุมดูแลลรถเข้า-ออก

7 hours ago

 

Applied
 • safety
 • health and safety
 • HSE

7 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

7 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

7 hours ago

 

Applied
 • Male, 35 years or above
 • Degree in safety and occupation health field
 • xperience in safety, occupational health

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in electrical engineer or related fields
 • At least 10 yrs experience in Facility Engineering
 • At least 3 years in Safety and Security Management

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • การควบคุมการใช้น้ำประปา

29-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย
 • สามารถวางแผนและกำหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • TOEIC 550
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

28-Apr-17

 

Applied
 • Update law in Safety concerned.
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • Have knowledge in OHSAS/TIS 18001, safety laws.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • 50K-80K
 • Installation Solar Cell

28-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Holding Certification of Safety Officer.
 • 4 years working experiences as Occupational Health

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Occupational Health & Safety
 • Proficient computer skills including Microsoft
 • Active listening skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement security policies, protocols
 • Control budgets for security operations & monitor
 • Recruit, train and supervise security officers

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

27-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศหญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health and safety
 • At least 3 years experience in Energy construction
 • Have the safety officer license

27-Apr-17

 

Applied
 • Safety / Health & Environment
 • ISO 19001 / ISO 14001
 • Occupational Health and safety

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมดูแลระบบ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 yrs. of experience in HSE in manufacturing
 • Safety officer license at professional level
 • Strong knowledge of ISO

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environment/ Chemical
 • New graduate or 0-3years’ experience
 • Excellence Presentation Skill,Communication

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Safety
 • Certification of Safety officer
 • Experience in IH or PSM

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

26-Apr-17

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาทรัพยากรน้ำ,โยธา
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • ออกแบบ ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์ น้ำประปา
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

26-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Health Safety & Environment (HSE)
 • Occupational Health and Safety (OH&S)
 • Analysis of accident

26-Apr-17

 

Applied
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9000, ISO 14001
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • International automotive company
 • Develop mid-term plan and conduct training
 • Able to assess and support safety/DP

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in occupational health and safety
 • 3 years of direct work experiences
 • responsible as a company environment officer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ความปลอดภัยวิชาชีพ ความปลอดภัยอาคาร
 • อัคคีภัยภายในอาคาร

25-Apr-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Licensed of Professional practice
 • Construction business

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.