• ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
  • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
  • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

27-Apr-17

 

Applied
  • Play a proactive and key role in Plant EHS team
  • Control and manage EHS processes and policies
  • Lead and implement best EHS practices

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.