• ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
  • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
  • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

21-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.