• ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
  • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
  • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

24-Mar-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์์ในงาน

23-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.