• Update website
  • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
  • สามารถ เขียน ปรับปรุงเวบไซต์ Marketing online

4 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.