• ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
  • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน IT Support / Helpdeskอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ปัญหา Hardware

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.