• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
  • สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR,PHOTOSHOP
  • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือออกแบบ

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.