• Male/Female, Thai nationality, Age 25 - 35 years
 • Bachelor Degree in Food Science
 • Good command of English

49 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ทำความสะอาดชิ้นงานตัดที่ออกจากเครื่องตัดอลูมิเนียม
 • มีความขยัน อดทน ทำงานหนักได้ ทำล่วงเวลาได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ และมีความชำนาญเส้นทาง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประการณ์การจัดซื้อโรงงาน 2 ปี (ประเภทไม้อัด)
 • มีทักษะการสื่อสาร/เจรจา/ต่อรอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุ 28 -35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านการวางแผนงาน และการสอนงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

22-Feb-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related Engineering
 • Statistical analysis skill (SPC, DOE, FMEA)
 • A good command of English is required

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.