• 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

26-May-17

 

Applied
 • บัญชี
 • Account Manager
 • Account Supervisor

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

25-May-17

 

Applied
 • จัดทำยื่นภาษี,จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. , ป.ตรี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี สามารพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ
 • ตรวจสอบเอกสารวางบิล,ทำเช็คจ่าย,จ่ายชำระหนี้,

24-May-17

 

Applied
 • ออก Invoice และใบลดหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • three to five years of experience in accounting
 • General knowledge in tax law

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-8 ปีในงานบัญชีทั่วไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • ป. ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

24-May-17

 

Applied
 • บัญชี
 • บัญชี
 • บัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • At least 5 years experiences in Accounting

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ เงินช่วยเหลือต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

22-May-17

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

22-May-17

 

Applied
 • General Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Excellent benefits

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

17-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.