• เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

25-May-17

 

Applied
 • หัก ณ.ที่จ่ายได้ถูกต้อง
 • ทำเอกสารทางบัญชีตามหลักการบัญชี
 • เรียบเรียง จัดเก็บ เอกสารทางบัญชีอย่างเป็นระบบ

24-May-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

23-May-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

23-May-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-May-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.