• Global company
 • Attractive package
 • Large organization

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงบการเงิน 8 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายรวมทั้งผู้ตรวจสอบ Auditor
 • วางแผนและตรวจสอบสต็อคปุ๋ยและยา

9 hours ago

 

Applied
 • Welcome the new graduate
 • Accommodation provide including meals
 • Professional Development opportunity

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • ปวช. - ปวส.การบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี การขายจากสาขา

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานบัญชี สามารถบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

26-May-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

26-May-17

 

Applied
 • qualified accountant with 5 years experience
 • Excellent background in accounting & finance
 • Control and supervises the finance function

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-40

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแลค่าใช้จ่ายฟลีทก๊าซธรรมชาติ
 • รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีดูแลเอกสารต่างๆ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

26-May-17

 

Applied
 • Accounting and Finance
 • Bachelor in Accounting
 • Good English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และอื่น ๆ ในด้านบัญชี
 • มีความสามารถทางบัญชีโดยตรง

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

24-May-17

 

Applied
 • ปวส การบัญชี หรือปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ตั้งหนี้ คีย์บิลซื้อ จัดเก็บใบรับสินค้า ใบซื้อสินค

24-May-17

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับ-รายจ่าย

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 2 years working experience
 • Good communication in English.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 2 year’s experience as a Chief account
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • Control and supervises the finance function
 • Excellent background in accounting & finance
 • THAI NATIONAL ONLY

17-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.