• 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

18-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20+ ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.