• Bachelor degree in civil or accounting or related
 • 10 years work experience in cost control
 • Ability to speak and write English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

19-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท
 • ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

13-Jan-17

THB10k - 13k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.