• Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

20-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

19-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

19-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตควบคุมดูแล บริหารทรัพยากรในฝ่าย
 • มีความรู้ด้านจิวเวลรี่เป็นอย่างดี

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างพิมพ์/ช่างเทียน/ช่างแต่ง/ช่างฝัง/ ช่างขัด
 • ช่างหล่อ/ช่างปั๊ม/ช่างชุบ/พนักงานล้างรอน

19-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

19-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • ใช้โปรแกรม Rhino / Matrix ในการออกแบบ

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวอุตสาหการ
 • บริหารจัดการด้านธุรกิจจิวเวลรี่ อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างคุ้มค่าสูงสุด

19-Apr-17

 

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านออกแบบเครื่องประดับ และ อื่นๆ
 • มีทักษะการออกแบบด้วยมือ และคอมฯ Jewel CAD

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.