• Fund
 • equity research
 • fund management

16 hours ago

 

Applied
 • Fund Raising
 • Credit rating
 • compliance

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

20-Oct-16

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • คำนวณและประกาศ มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินส
 • จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้แก่สำนักงานกำกับหล
 • บันทึกบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรอง

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ , การเงิน
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มีความสนใจด้านการลงทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • Male or female Age between 23-28 years
 • degree in Finance/Banking/BA or a related business
 • Minimum 2 years working experience

20-Oct-16

 

Applied
 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance
 • Trade Sales
 • Corporate Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • Fund Administration
 • Life insurance
 • Reconciliation

19-Oct-16

 

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

19-Oct-16

 

Applied
 • At least 7-10 years experience in finance function
 • Cash management, loan, Budgeting and forecast
 • Advanced analytical, interpersonal and adaptive

19-Oct-16

 

Applied
 • financial projection
 • cash flow forecasts
 • cash flow analyses

19-Oct-16

 

Applied
 • International Finance and Accounting Manager
 • Accounting Manager
 • Finance Manager

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in any field
 • An interest in financial products
 • Good command of spoken and written English

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree with preference age less than 30
 • Good command of English computer literacy
 • Preferably with CISA or CFA Level 1

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความรู้อนุพันธ์ทางการเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการวิเคราะห์ทางการเงิน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachalor/Master degree in Accounting, Finance.
 • 1-3 years experience in fund management.
 • CFA/CISA is a plus.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างน้อย 2 ปี
 • อบรมการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน และวางแผนการลงทุน
 • สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้พนักงานสาขาและลูกค้าได้

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in finance or accounting
 • 5+ years of progressively responsible experience
 • Excellent communication skills are essential

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting ,Financial
 • Experience in FX operation area
 • Good command of written and spoken English

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in finance, banking.
 • Master’s degree in Finance, Accounting.
 • Excellent English communication skills.

17-Oct-16

 

Applied
 • 5 years equity market analysis,investment strategy
 • quantitative analysis and financial modeling
 • CISA or CFA

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22-28 ป.ตรี สาขา การเงิน การจัดการ บัญชี
 • บันทึก และตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนกองทุนฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

16-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • จัดทำบัญชีและงบการเงินของกองทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน/ทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน

13-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Strategic Planning (Fund)
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้
 • ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในธุรกิจจัดการลงทุน

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

07-Oct-16

 

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

03-Oct-16

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

27-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.