• Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านพันธะทางการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Import and Export planning
 • 2 years experiences in Logistics

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Vocational Degree in logistics
 • 2 years’ experience in any form of logistics
 • Excellent interpersonal skills

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.