• University degree in any fields.
  • 1 years’ proven experience of operations
  • Good command of spoken and written in Thai & Engli

22-May-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • ผ่านพันธะทางการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

22-May-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้านการวางแผน
  • มีความสามารถในการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
  • สามารถทำงานประจำที่ศูนย์กระจายสินค้า

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.