• สรรหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคา
  • งานตรวจสอบค่าระวาง
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.