• Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

28-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • SME Business, ลูกค้าผู้ประกอบการ, Branch
 • Relationship Manager, Sales Agent
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, or any related
 • 4 – 5 years working experience in audit
 • Familiar with risk management and AML

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.